Lomber Disk Hernilerinin Etyolojisinde Uyuma Pozisyon Alışkanlıklarının Rolü

Yalçın Kocaoğullar,Mehmet Erkan Üstün,Ahmet Önder Güney

  •  Yıl : 2009
  •  Cilt : 25
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 191-193
Özeti Amaç: İntervertebral disk herniasyonu çok sık görülebilen bir nöroşirürjikal patolojidir. Burada bir prospektif, kontrollü kohort çalışma ile uyuma pozisyonu alışkanlıklarının lomber disk hernisi etyolojisinde önemi olup olmadığı araştırılmıştır. Uyuma pozisyonları esnasında lomber bölgeye binen rotasyonel kuvvetler farklı olabilmektedir. Yöntem: 2007-2008 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 84 hasta üzerinde prospektif olarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Hastalar lomber disk hernisi tanısı almadan önceki uyuma pozisyonu alışkanlıklarına göre 2 gruba ayrılmışlardır. Üstteki bacak öne çaprazlayarak yan yatanlar ve dizler bitişik yan yatanlar şeklinde gruplar oluşturulmuştur. Bulgular: Bacaklar çapraz şekilde uyuma pozisyonu alışkanlığına sahip olanlarda, dizler bitişik şekilde uyuma pozisyonu alışkanlığına sahip olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla lomber disk hernisi oluşabileceği tespit edilmiştir.

 

Aim: Intervertebral disc herniation is a very common neurosurgical pathology.A prospective, controlled cohort study was conducted to assess whether sleeping position is important or not in the formation of lumbar disc hernia in etiology. Because according to the sleeping position the rotational force applied to the lumbar region may differ. Method: This is a prospective study carried out between 2007-2008 in 84 patients to be operated with lumbar disc hernia at two different level. The patients were grouped into two groups according to their sleeping position habits before they get ill. Conclusion: We find that there was a statistically significant relations between cross leg position and occurance of disc herniation when compared to adjoined legs position.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yalçın Kocaoğullar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lomber Disk Hernilerinin Etyolojisinde Uyuma Pozisyon Alışkanlıklarının Rolü, Araştırma Makalesi,
, Vol. 25(4)
Geliş Tarihi : 02.12.2009, Kabul Tarihi : 30.12.2009
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme