Total Kalça Artroplastisi Revizyon Sonuçları

Hilmi Ulus,Mustafa Başbozkurt,Ethem Gür,Levent Arıcan,Kaan Erler,M. İ. Safa Kapıcıoğlu

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 491-497
Özeti Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fa-kültesi (GATA) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1985-1991 yılları arasında önceden se-mentli total kalça artroplastisi (TKA) uygulanan 14 hastaya, Austin Moore tipi endoprotez uygulanan 2 hastaya ve proksimal femoral osteotomi uygulanan 1 hastaya toplam 21 revizyon operasyonu uygulandı. Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme Pellici ve arkadaşlarının ağrı, yürüme, fonksiyon, hareket ve adale gücü, femoral ve asetabuler radyografilere dayanan oranlama sistemi kullanıldı (Maksimum 60 puan). Ameliyat öncesi ortalama 26.4 olan değer ameliyat sonrası ortalama 44.9 olarak gözlendi. Hastaların primer olarak kalça operasyonu sı-rasında ortalama yaşı 465 (33-75) idi. Revizyonlar ise ilk operasyondan ortalama 8 yıl sonra yapıldı (1- 23). Dokuz hasta erkek (% 52.9), 8 hasta kadın& (% 47.1). İki kalçaya 2 kez, 1 kalçaya 1 kez revizyon yapıldı.

 

Twenty one revisional totcri hip arthroplasties were perfomed in Orthopaedics and Traıunatology Department of Gülhane Military Medical School bel-ween 1985-1991. Fourteen patients had been ope-rated previously with cemented Total 1 lip art-roplasty, two patients with Austin Moore type endoprosthesis and one with proximal femoral as-teotorny. For pre and post-operative evaltıations, the ra-ting system of Pellici et al., based upon pain, wal-lcing, function, musclepower-motion, aretabuter and femoral radiogranıs, was used. The mean score was 26.4 preoperatively and 44.9 postoperatively. The average age of the patients were 465 (33- 77) al the time of primary hip artroplasties. Re-visional artroplasties were peıformed between 1-23 years after primary artroplasties (mean 8 years). Nine patients were male (52.9%) and eight were female (47.1%). Two patients were operated tıvice for the same hip and one patient three times.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hilmi Ulus, GATA Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Total Kalça Artroplastisi Revizyon Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme