Akne Vulgarisli Hastalarda Sistemik İzotretinoin’in Oküler Yan Etkilerinin Araştırılması

Demet Ersivri,Sevil Alan,Erol Çenesizoğlu

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 108-110
Özeti Bu çalışmanın amacı sistemik izotretinoin ile tedavi edilen akne vulgarisli hastalarda ilacın etkinliğini ve oküler yan etkilerini değerlendirmek idi. 38 akne vulgarisli hastaya toplam dört ay boyunca 1 mg/kg/gün dozunda sistemik izotretinoin verildi. Tedavinin başlangıcında ve bitiminde hastalar, ilacın etkinliği yönünden global akne derecelendirme sistemi (GADS) kullanılarak değerlendirildi. Başlangıçta, ikinci ayda ve dördüncü ayda oftalmolojik muayeneleri yapıldı ve subjektif şikayetleri kaydedildi. Biyomikroskobik muayene, fundus muayenesi, Schirmer 1 testi, anestezili Schirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı testi yapıldı. Tedavinin başlangıcında 30,65±4,74 olan GADS puanı, tedavinin bitiminde 1,26±3,78 olarak saptandı. Tedavinin ikinci ayında 24 hastada (%63,15) subjektif göz şikayetleri tespit edildi. Tedavinin dördüncü ayında ise ikinci ayda şikayeti olmayan 14 hastanın 11’inde göz şikayeti oldu. Tedavi süresince Schirmer 1, anestezili Schirmer ve gözyaşı kırılma zamanı testlerinde anlamlı bir azalma tespit edildi. İzotretinoin tedavisi planlanan hastaların tedavinin başlangıcında ve tedavi süresince oküler şikayetler ve yan etkiler açısından en az bir kere oftalmolojik muayenelerinin yapılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

 

Evaluation of ocular side effects of systemic isotretinoin in patients with acne vulgaris The aim of the study was to evaluate effectiveness and ocular side effects of systemic isotretinoin treatment. 1 mg/kg/day systemic isotretinoin was given to the 38 patient with moderate-severe-very severe acne vulgaris. Patients were evaluated by using Global Acne Grading System. At baseline, second and forth months subjective complaints of patients were recorded and ophthalmological examinations were performed in ophthalmology clinic. Biomicroscopical examination, fundus examination, Schirmer 1 test, Schirmer test with anesthesia, tear-film break-up time tests were performed at baseline second and forth months. GADS values were 30,65±4,74 at the beginning and 1,26±3,78 at the end of the therapy. This decrease was statistically significant. Subjective complaints were observed in 24 patients (63.15%) at the end of second month of treatment. At the end of forth month 11 of 14 patients who did not have any complaints at second month had some complaints. A significant decrease was seen in Schirmer 1 test, Schirmer test with anesthesia, tear-film break-up time tests. In cases considering isotretinoin treatment, we think that the ophthalmologic examination performed at least once may be helpful.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Demet Ersivri, Elbistan Devlet hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ersivri D,Alan S,Çenesizoğlu E.Akne Vulgarisli Hastalarda Sistemik İzotretinoin’in Oküler Yan Etkilerinin Araştırılması.Selcuk Med J 2014;30(3): 108-110

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akne Vulgarisli Hastalarda Sistemik İzotretinoin’in Oküler Yan Etkilerinin Araştırılması, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(3)
Geliş Tarihi : 21.02.2014, Kabul Tarihi : 15.04.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme