Artrogripozis Multipleks Konjenita’lı Bir Olguda Anestezi Yönetimi

Uğur Göktaş,Hacı Yusuf Güneş,İsmail Katı,Lokman Soyoral,Hasan Hüsnü Yüce,Abdulmenap Güzel

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 123-124
Özeti Artrogripozis Multipleks Konjenita eklemlerde kontraktürlerle karakterize konjenital bir hastalıktır. Bu hastaların eklemlerinde kontraktür nedeniyle sık olarak ortopedik girişimler geçirmesi gerekmektedir. Kısa boyun, mikrognati ve eklem kontraktürleri boyunda ve çene hareketlerinde kısıtlılığa yol açarak entübasyonda güçlüğe neden olabilir. Bu sunuda Artrogripozis Multipleks Konjenitalı bir olguda tekrarlayan operasyonlar nedeniyle anestezi yönetimi irdelendi.

 

Arthrogryposis Multiplex Congenita is a congenital disorder characterized by joint contractures. This is often due to contractures of joints in patients undergoing orthopedic procedures is required. Short neck, micrognathia and joint contractures, causing the neck and jaw movement limitations may cause difficulty in intubation. In this presentation anesthesia management in a case of Arthrogryposis multiplex congenita were evaluated because of recurrent operations
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Uğur Göktaş, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Artrogripozis Multipleks Konjenita’lı Bir Olguda Anestezi Yönetimi, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(2)
Geliş Tarihi : 03.01.2011, Kabul Tarihi : 04.01.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme