Arşiv

IZOLE SIÇAN GASTRO-ÖZOFAGAL SFİNKTERİNDE ASETILKOLİN'E BAĞLI KASILMALARDA FELODİPİN, VERAPAMİL, NIMODİPİN VE NİKARDİPİN'İN İNHİBITOR ETKILERI

ARZU KÜÇÜKOSMANOĞLU, EKREM ÇİÇEK, NECDET DOĞAN

VEKURONYUM'UN KARDİYOVASKÜLER SISTEM ÜZERINE VE SERUM POTASYUM DÜZEYINE ETKILERI

SELMİN ÖKESLİ, ŞEREF OTELCİOĞLU, NEDİM GÖKÇELER, SADIK ÖZMEN, A. FEYZA ÜNAL

MİGRENLİ HASTALARDA YARI GÖRME ALANI UYARIMI İLE ELDE EDILEN GÖRSEL KORTIKAL CEVAPLAR

GALİP AKHAN, NURHAN İLHAN, SÜLEYMAN İLHAN

ORTA ANADOLU'DAKİ ASEMPTOMATİK ERİŞKİNLERDE KORONER KALP HASTALİKLARİ VE RISK FAKTORLERİNİN ARAŞTİRİLMASİ

MUSTAFA SAİT GÖNEN, HASAN GÖK, ALİ BAYRAM, V. GÖKHAN CİN, HASAN HÜSEYİN TELLİ

EPİFİZ KIRIKLARI

RECEP MEMİK, ABDURRAHMAN KUTLU, MAHMUT MUTLU, M. İ. SAFA KAPICIOĞLU

SEREBROVASKOLER HASTALIKLARDA EKG DEĞİŞIKLIKLERİ

NURHAN İLHAN, AHMET KAYA

MİGRENLİ HASTALARDA GÖRSEL UYARILMIŞ KORTİKAL CEVAPLAR

BÜLENT OĞUZ GENÇ, BETİGÜL KAYSERİLİ, NURHAN İLHAN, SÜLEYMAN İLHAN

MİGRENDE BEYIN SAFI IŞITSEL UYARILMIŞ POTANSIYELLERI

BETİGÜL KAYSERİLİ, BÜLENT OĞUZ GENÇ, NURHAN İLHAN, SÜLEYMAN İLHAN

KONYA BÖLGESINDE SAĞLIKLI OBEZ KIŞILERDE İNSULİN VE KORTIZOL DEĞERLERI

MUSTAFA ÜNALDI, AHMET ÇIĞLI, AYKUT ÇAĞLAYAN, MEHMET GÜRBİLEK, MEHMET AKDOĞAN, MEHMET AKÖZ

ERİŞKİN TİBİA CİSİM KIRIKLARI VE TEDAVİ SONUÇLARI

ABDURRAHMAN KUTLU, MAHMUT MUTLU, RECEP MEMİK, ORHAN BÜYÜKBEBECİ

BASKETBOL YARALANMALARI

RECEP MEMİK, ABDURRAHMAN KUTLU, AHMET GÜRSEL OĞUZ, MAHMUT MUTLU

SALMONELLOZİS'Lİ HASTALARDA LAM VE TÜP AGLÜTİNASYON (WIDAL) TESTLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

BÜLENT BAYSAL, MAHMUT BAYKAN, HALİL ÖZEROL, EMİNE İNCİ TUNCER

İNSAN PERİFER KANINDAKİ B, T VE NULL LENFOSİTLERİNİN ESTERAZ SİTOKİMYASI VE YÜZEY İMMÜNOGLOBÜLİNLERİNİN İMMONOENZİMATİK YÖNTEMLE BOYANARAK BELIRLENMESI

İLHAMİ ÇELİK, REŞAT N. AŞTI, NEYHAN ERGENE

BİR KONJENİTAL KORNEA PLANA OLGUSU

FEHMİ ÖZKAN, SÜLEYMAN OKUDAN

MALİGN HEMANJİOPERİSİTOMA (BİR VAKA NEDENİYLE)

AHMET KAYA, A. NURİ SEZER, LAİKA KARABULUT, FATİH TUNCEL

KEMİĞİN KİST HİDATİK HASTALIĞI

RECEP MEMİK, ABDURRAHMAN KUTLU, SALİM GÜNGÖR, MAHMUT MUTLU

RENAL ONKOSİTOMA (BİR VAKA BİLDİRİMİ)

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, SALİM GÜNGÖR, ERCÜMENT Y. ACARER, ŞÜKRÜ ÇELİK, KADİR CEYLAN

ARTERİOSKLEROTİK, HİPERTANSİF VE DİAB ETIK .RETİNOPATİ

SÜLEYMAN OKUDAN, NURHAYAT KARAKÖSE, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ, FEHMİ ÖZKAN, NİLGÜN ÖZBAYRAK

SUBKLAVİAN VENÖZ KATETERİZASYON

NAHİT ÖKESLİ, SELMİN ÖKESLİ

KRONIK YORGUNLUK SENDROMU

HALİL ÖZEROL, BÜLENT BAYSAL

YETIŞKINLERDE KORONER ARTERLERİN ÇIKIŞ ANOMALİLERİ

HASAN GÖK, İSMET DİNDAR, NURİ ÇAĞLAR, MEHMET ÖZDEMİR

SELENYUM: DAĞILIŞI, METABOLIZMASI VE FİZYOPATOLOJİSİ

İDRİS AKKUŞ, RAMAZAN ŞEKEROĞLU, ABDURRAHMAN ÜNER, MEHMET AKÖZ, EMİN KURT

NÖROENDOKRİN SİSTEM VE İMMUN SİSTEM ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SAADETTİN ÇALIŞKAN, HAKKI GÖKBEL, EMİNE CANTEKİNLER

EUROFIT TESTLERİ VE KULLANIMI

HAKKI GÖKBEL, SAADETTİN ÇALIŞKAN

ATRİAL NATRİURETİK PEPTİDLERİN HİPERTANSİYONA ETKİLERİ

FATMA ŞAHİN, NEYHAN ERGENE

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ: HAYATİ BİLİMLERDE DİSİPLİNLER ARASI BİR YAKLAŞIM

AHMET ARSLAN, ABDURRAHMAN KUTLU, FARUK AKSOY, EMSAL HEDİYE UĞUR

ORTA ANADOLU BÖLGESINDE 7868 VAKADA KONJENİTAL MAJOR MALFORMASYONLARIN SIKLIĞI ÜZERINDE BİR ÇALIŞMA

AHMET ARSLAN, FERHAN PAYDAK, AHMET BÜLENT TURHAN, EROL I. YORULMAZOĞLU, ANDAÇ ARGON, ERDOĞAN ÖZKAL